• ปฏิทิน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
 • พันธกิจ

               1.  พัฒนา หลักสูตร และกระบวนการจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

               2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

               4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

  เป้าประสงค์   (Goal )

  1.       เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น

  2.      เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  4.      เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.      เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย Internet  สำหรับการบริการครู นักเรียน ชุมชน

  6.      เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  7.      เพื่อให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8.      เพื่อระดมทรัพยากรและงบประมาณจากชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นพัฒนาการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 12:33:42 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077867067 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]