• ปฏิทิน
 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ก้อนแก้ว
  2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ระเีบียบ
  3. เด็กหญิงชลธิฌา  กรมโยธา
  4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัท  ระเบียบ
  5. เด็กหญิงวรลักษณ์ เอี่ยมประโคน
  6. เด็กหญิงเทียน  พุทชิต
  7. เด็กหญิงอริสา  ฤทธิ์ทอง
  8. เด็กหญิงปนัสยา  ลดไธสง
  9. เด็กหญิงอรพรรณ  พูลทองเสน
  10.เด็กหญิงสุกัญญา  สุขนิรันดร์
  11. เด็กชายนนทวัฒน์ กิ่งแก้ว
  12.เด็กชายวราวุฒิ  เอียดมี
  13.เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภพวงษา
  14.เด็กหญิงตวงรัตน์  บุญทน
  15.เด็กชายรุ่งอรุณ  คงเกิด
  16. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทองอาญา
  17. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พูนทองเสน
  18.เด็กชายรุ่งโรจน์  สุดใจ
  19. เด็กชายชนาธิป  คงหาญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 12:33:42 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077867067 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]