ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


  ชื่อกระบวนงาน
คู่มือประชาชน
การรับย้าย
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การขอใบรับรอง
การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
การย้ายออก
การจัดตารางเรียน ตารางสอน
การปฎิบัติงานธุรการบริหารวิชาการ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]